Изготвяне на правилник за вътрешен ред

С грижа и внимание към безопасното, организирано и правилно използване на сградите разработваме документ с необходимата информация за обекта и инструкции за ползване – Правилник за вътрешен ред. Основната цел на този документ е да осигури рамка от правила и дейности, с които да се гарантира правилното функциониране на обекта и безопасността на ползвателите му, без с това да се ограничават техните правата. Правилниците са необходими особено при сгради с много наематели или разнообразни функции на обитаване където в определени ситуации различните обитатели трябва да действат съвместно.

Правилникът съдържа:

 • Обща информация за обекта;
 • Организационно обезпечаване – охрана, достъп, работно време на обекта;
 • Инструкции за пожарна и трудова безопасност и използване на технически съоръжения;
 • Сигнализиране при констатирани нередности и дефекти;
 • Правила и ограничения;
 • Нормативни изисквания за здравословни и безопасни условия на труд и др.

Изготвяне на досие за пожарна и аварийна безопасност и схеми за евакуация

Основният документ за осигуряване безопасността на ползвателите и имуществото в сградата е Досието по пожарна и аварийна безопасност. Ние съблюдаваме за неговото коректно изготвяне с цел обезпечаване на синхронизирани действия на различните ползватели в обекта. Част от досието по безопасност е и евакуационният план. Чрез осигуряване на цялостна организация за предпазните мерки и цялостен евакуационен план ние акцентираме върху разликата между организацията и хаоса, спокойната евакуация и паниката. С цел постоянната обезпеченост по безопасност на обектите ние предлагаме:

 • Периодично актуализиране на документацията в Досието по пожарна и аварийна безопасност.
 • Обучения по пожарна безопасност и работа с пожарогасители, които се провеждат от лицензирани специалисти.
 • Периодични съвместни учебни тренировки за евакуация.
 • Изготвяне на схеми за евакуация.

Досието за пожарна и аварийна безопасност включва:

 • Противопожарни инструкции
 • План за действие при пожар
 • План за евакуация при пожар или авария
 • Заповеди, с които се обезпечава фирмената организацията за пожарна безопасност, превантивни мерки и др.

Разработване на процеси по разделно събиране и извозване на отпадъци

Все по-важна част от съвременното ежедневие става темата за екологията и в частност разделното събиране и извозване на отпадъци. В тази връзка като част от фасилити мениджмънт услугите Гео фасилитис разработва:

 • Обучения за персонала на клиента по разделно изхвърляне на отпадъците;
 • Изготвяне на писмени инструкции и графични материали, указващи различните видове отпадъци и мястото им за изхвърляне;
 • Управление на договора с лицензирания доставчик за сметоизвозване – комуникация с доставчика, изискване на кантарни бележки за различните видове отпадъци и предоставянето им на клиента;
 • Съдействие при избора на подходящи за интериора кошове за разделно изхвърляне на отпадъци.

За Контакти:

гр. София, ПК 1517, ул. Бесарабия № 108, Малка сграда, ет. 2

тел.: 02/ 904 25 06

ел. поща: office@geofacilities.com

Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.